Metaverse โลกดิจิทัลเสมือนจริง

 1. เมื่อ Metaverse เกิดขึ้นแล้วจะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่เคยหยุดและไม่มีจุดสิ้นสุด
 2. สิ่งที่เกิดขึ้นใน Metaverse เกิดขึ้นแบบ real-time พร้อมกับสิ่งที่เกิดในความเป็นจริง แม้เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเพราะ มีการวางแผนไว้แล้ว หรือเป็นผลธรรมดาจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับพวกเราในทุก ๆ วัน
 3. Metaverse จะมอบความมีตัวตนให้กับผู้ใช้งานโดยไม่ถูกจำกัด โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถสัมผัสความรู้สึก และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะ
 4. Metaverse มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตัวเอง โดยคนทั่วไปและธุรกิจต่างๆ สามารถ สร้าง ซื้อ ขาย ลงทุน หรือ เป็นเจ้าของ “ผลงาน” หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี “มูลค่า” และได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้งานอื่น ๆ
 5. Metaverse จะสร้างประสบกาณ์ทั้งในโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริง สร้างประสบการณ์และเครือข่ายส่วนบุคคลและสาธารณะ ทั้งในแพลตฟอร์มสาธารณะ (open platform) และ แพลตฟอร์มส่วนตัว (closed platform)
 6. ข้อมูลทรัพย์สินดิจิทัล (digital items/assets) เนื้อหา (content) ของผู้ให้บริการต่างๆ ในปัจจุบันจะสามารถใช้งานร่วมกันได้บน Metaverse เช่น สกินของปินในเกมส์ Counter-Strike จะสามารถนำไปใช้ในเกมส์ Fortnite หรือส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือคนอื่นทาง Facebook ได้ เป็นต้น
 7. Metaverse เต็มไปด้วยเนื้อหา (content) และ ประสบการณ์ (experience) ที่ถูกสร้างและดำเนินการโดยผู้สร้างที่หลากหลาย โดยอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์อื่ ๆ ซึ่งอาจพูดได้ว่าเราสามารถทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างได้บน Metaverse ตั้งแต่ ไปทำงานที่ออฟฟิศ ท่องเที่ยวที่อีกฝั่งของมุมโลก hang-out กับเพื่อน ซื้อของด้วย cryptocurrency เล่นเกมส์ ดูคอนเสิร์ต โดยที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ใส่อุปกรณ์เสริม เช่น headset
 1. Be persistent — which is to say, it never “resets” or “pauses” or “ends”, it just continues indefinitely
 2. Be synchronous and live — even though pre-scheduled and self-contained events will happen, just as they do in “real life”, the Metaverse will be a living experience that exists consistently for everyone and in real-time
 3. Be without any cap to concurrent users, while also providing each user with an individual sense of “presence” — everyone can be a part of the Metaverse and participate in a specific event/place/activity together, at the same time and with individual agency
 4. Be a fully functioning economy — individuals and businesses will be able to create, own, invest, sell, and be rewarded for an incredibly wide range of “work” that produces “value” that is recognized by others
 5. Be an experience that spans both the digital and physical worlds, private and public networks/experiences, and open and closed platforms
 6. Offer unprecedented interoperability of data, digital items/assets, content, and so on across each of these experiences — your Counter-Strike gun skin, for example, could also be used to decorate a gun in Fortnite, or be gifted to a friend on/through Facebook. Similarly, a car designed for Rocket League (or even for Porsche’s website) could be brought over to work in Roblox. Today, the digital world basically acts as though it were a mall where every store used its own currency, required proprietary ID cards, had proprietary units of measurement for things like shoes or calories, and different dress codes, etc.
 7. Be populated by “content” and “experiences” created and operated by an incredibly wide range of contributors, some of whom are independent individuals, while others might be informally organized groups or commercially-focused enterprises”

--

--

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2Ext

2Ext

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.