LISTING CRITERIA FOR SPAC ON SGX

[Designed on Canva]

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ประกาศกฎการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SPAC (“กฎการออกหุ้นใหม่”) โดยมีการคาดการณ์ว่า กฎการออกหุ้นใหม่นี้จะเพิ่มสีสันให้กับตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์และโปรโมต SGX ให้เป็นคนริเริ่มใช้ช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เพื่ออธิบายในเบื้องต้น SPACs หรือ Special Purpose Acquisition Companies หรือ บริษัทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะคือการควบรวมกิจการ คือ บริษัทกล่องที่จัดตั้งโดยนักลงทุน เพื่อทำการรระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) โดยยังไม่มีการกำหนดบริษัทเป้าหมายที่จะทำการควบรวมกิจการ โดย SPAC มีข้อดีเหนือกว่าการทำ IPO แบบดั้งเดิมในหลากหลายประการ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน หรือมีข้อจำกัดสภาพคล่องของตลาด นอกจากนี้ SPAC ยังช่วยลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม และยังร่นระยะเวลาการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เร็วยิ่งขึ้น

ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงข้อเปรียบเทียบของกฎการออกหุ้นใหม่ของ SPAC ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และในตลาดหลักทรัพย์ NYSE และ NASDAQ ของสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อเปรียบเทียบดังต่อไปนี้

  1. มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน: SGX กำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำของหลักทรัพย์ที่จะนำมาจดทะเบียนไว้ที่ 150 ล้านสิงค์โปร์ดอลล่าร์ (หรือประมาณ 111 ดอลล่าร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และ ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในสหรัฐฯ กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นจำนวน 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐตามลำดับ

นอกจากนั้น กฎเกณฑ์การควบรวมกิจการของ SPAC (de-SPAC) ในตลาด SGX เปรียบเทียบกับในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ มีดังต่อไปนี้

  1. มูลค่าตลาดของบริษัทเป้าหมาย (Fair market value of target): ทั้งตลาด SGX และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ กำหนดว่าในการควบรวมกิจการ มูลค่าตลาดขั้นต่ำของบริษัทเป้าหมายจะต้องมีมูลค่าเป็นอย่างน้อย 80% ของจำนวนเงินในบัญชี escrow โดยความแตกต่างอยู่ที่ว่า SGX กำหนดว่าจะต้องมีมูลค่า 80% ดังกล่าวภายในเวลาที่ทำการควบรวมกิจการ ในขณะที่ตลาดสหรัฐเปิดกว้าง ให้มีการคำนวณมูลค่าตลาดได้จากมูลค่าธุรกรรมรวม (กรณีที่มีหลายธุรกรรม)

จากการออกกฎในการออกหุ้นใหม่บน SGX ทำให้ในครึ่งปีแรกในปี 2564 นี้มีการทำ IPO สำเร็จไป 3 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนประมาณ 337 ล้านสิงคโปร์ดอลล่าร์แล้ว เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีการทำ IPO ไป 11 บริษัทและระดมทุนได้เป็นจำนวน 1.34 พันล้านสิงค์โปร์ดอลล่าร์

[Source: pwc.com]

In September, Singapore Exchange (SGX) announced the new SPAC Listing Rules on its Mainboard. The new listing framework is expected to add the much needed vibrancy to Singapore’s capital markets and promote SGX to be an early adopter of this alternative route to raise capital in Asia Pacific region.

To provide an overview, Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are essentially a shell company formed by investors to raise money through an IPO without a specific acquisition target having been identified. SPACs offer several distinct advantages over a traditional IPO, such as providing companies access to capital, even when market volatility and other conditions limit liquidity. SPACs could also potentially lower transaction fees as well as expedite the timeline to become a public company.

In this article, we will explore the comparison of the SPAC’s listing frameworks between the criteria in SGX and in the US Exchanges (i.e. NYSE and NASDAQ.)

Below is a comparison of the key listing criteria features:

  1. Minimum market capitalization: SGX requires S$ 150 million (US$111 million), however, in the US, the NYSE requires at least US$100 million and Nasdaq requires at least US$50 million in market capitalisation;

Additionally, to complete de-SPAC in SGX, the table below compares key criteria for de-SPAC in SGX as opposed to the US Exchanges:

  1. Fair market value of target: Both SGX and the US Exchanges require the de-SPAC transaction to be at least 80% of the fair market value of the SPAC’s escrow account. The difference is that SGX requires that this criteria be satisfied by the initial de-SPAC, whereas the US Exchanges allow the criteria to be satisfied through the aggregate value of multiple transactions;

As a result of the new SPAC Listing Rules on SGX, the first half of 2021 has seen 3 successful IPOs which raised around S$337 million in proceeds as compared with 11 IPOs that raised around S$ 1.34 billion throughout 2020.

References:

ติดตาม 2Ext ได้ที่

Website- http://www.2ext.com
Facbook-https://www.facebook.com/2extcom
Linkedin-https://www.linkedin.com/company/2ext

--

--

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2Ext

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.