ฝึกงานกับบริษัท Consult Startup — 2Ext Internship 2021

  • Law ก็ได้ช่วยแปลสัญญา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่อง Legal Due Diligence และ Share Subscription Agreement
  • Business ก็ได้ทำ Research ได้ไปดู Preliminary Due Diligence ได้ลองทำ Capitalization Table ซึ่งนอกจากนั้น ยังได้ไปดูการ Pitch ของบริษัท Startup ด้วยค่ะ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญ และเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากที่สุด
Daily Meeting with 2Ext
Virtual Party with 2Ext

--

--

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2Ext

2Ext

We are a trusted partner for the startups from the first step to finish line.